Regulamin

Jeśli chcesz zostać naszym studentem i zapisać się na kurs prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 606 164 095 / 604 622 523 lub wysłanie wiadomości na adres: sekretariat@artystycznaalternatywa.pl

Nauka w szkole Artystyczna Alternatywa® trwa 10 MIESIĘCY – od października do czerwca. Do tego okresu należy także doliczyć czas potrzebny do obrony prac dyplomowej w lipcu.

 • System Dzienny (440 godzin lekcyjnych) – zajęcia odbywają się w trybie poniedziałek/wtorek/środa od godziny 10 do godziny 14 w każdym tygodniu.
 • System Zaoczny (320 godzin lekcyjnych) – zajęcia odbywają się w trybie sobota/niedziela od godziny 10 do godziny 17 co drugi weekend.

Chcesz zostać naszym studentem? Wystarczą 3 proste kroki:

 • wybierz kierunek
 • wyślij wypełnione podanie na adres: sekretariat@artystycznaalternatywa.pl
 • opłać wpisowe

Warunkiem przyjęcia jest złożenie dokumentów oraz opłacenie wpisowego. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (nie wymagamy świadectwa maturalnego)
 • podanie na konkretny kierunek (tutaj znajdziesz druki do pobrania):
  • Kierunek Wizaż i Stylizacja
  • Kierunek Kreowanie Wizerunku
 • 2 zdjęcia (rozmiar 4×5 cm)

UWAGA!

Aby zarezerwować miejsce wystarczy przesłać wypełnione podanie na maila szkoły sekretariat@artystycznaalternatywa.pl oraz opłacić wpisowe na konto szkoły.

KOSZTY NAUKI:

Wysokość wpisowego jest uzależniona od kierunku studiów. Na stronie każdego z nich znajdziesz informację na temat wymaganej kwoty.

Czesne:

 • system dzienny:
  • Wizaż: 590 zł czesne miesięczne
  • Wizaż i stylizacja: 590zł czesne miesięczne
  • Kreowanie wizerunku: 550 zł czesne miesięczne<
 • system zaoczny:
  • Wizaż: 490 zł czesne miesięczne
  • Wizaż i stylizacja: 490 zł czesne miesięczne
  • Kreowanie wizerunku: 450 zł czesne miesięczne

Wpisowe oraz czesne można wpłacać w sekretariacie szkoły lub na konto:

Szkoła Wizażu, Bank PeKaO S.A. O/Kraków Numer konta: 25 1240 4432 1111 0010 4788 0466

ZAPISY NA KURSY

 1. Zapis na kurs wymaga podania danych: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu. Dane te są niezbędne to przekazania informacji o miejscu i czasie odbycia kursu i gwarantują możliwość kontaktu w sytuacjach nagłych. Wasze dane są u nas bezpieczne i nigdy nie trafią do osób trzecich;
 2. Rezerwacja miejsca jest równoznaczna z zapisem, uzupełnieniem danych podanych w pkt 1 i wpłaty należności za kurs w terminie 24h. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po pisemnej wiadomości z sekretariatu.
 3. Zapisując się na kurs podstawowy można zarezerwować zestaw pędzli. Dla wygody pracy własnej polecamy jednak przynieść własne narzędzia. Ze względów higienicznych prosimy o zabranie własnego tuszu do rzęs i gąbeczki do aplikacji podkładu.
 4. Szkoła udostępnia wszelkie materiały związane z higieną pracy, a kursantki są zobowiązane do jej przestrzegania;
 5. Wpłata za kurs jest bezzwrotna. W związku z sytuacją zdrowotną na świecie (COVID-19) w przypadku choroby, kwarantanny umożliwiamy wykorzystanie wpłaty na innym kursie. Nie musisz się obawiać-pieniądze nie przepadają 🙂
 6. Szkoła wyposażona jest w środki ochrony: maty dekontaminacyjne, ozonatory, środki do dezynfekcji, maseczki-dbamy o bezpieczeństwo Twoje i nasze

STATUT SZKOŁY:

Poniżej znajdziesz jedynie wybrane rozdziały ze statutu szkoły. Całość jest dostępna do wglądu w sekretariacie Artystycznej Alternatywy.

Rozdział IV – Organizacja pracy szkoły

§ 10 Zajęcia edukacyjne w Szkole Wizażu rozpoczynają się w pierwszej dekadzie października, a kończą w drugiej połowie czerwca.

§ 11 Zajęcia edukacyjne są realizowane zgodnie z szkolnym planem nauczania, programem nauczania oraz harmonogramem zajęć.

§ 12 Organizację nauczania w danym roku szkolnym określa dyrektor szkoły na podstawie szkolnego programu nauczania szkoły wizażu. Szczegółowy plan zajęć jest układany na bieżący miesiąc nauki z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania szkoły wizażu.

§ 13 Nauczyciele oceniają umiejętności i wiedzę słuchaczy i ustalają oceny bieżące oraz końcowe z zajęć według szkolnego systemu oceniania w skali 1 – 6.

 1. Oceny bieżące i końcowe ustala się w stopniach według następującej skali:
  • Celujący zapisywany – cel lub 6,
  • Bardzo dobry zapisywany – bdb lub 5,
  • Dobry zapisywany – db lub 4,
  • Dostateczny zapisywany – dst lub 3,
  • Dopuszczający zapisywany – dop lub 2,
  • Niedostateczny zapisywany – ndst lub 1.
 2. Słuchaczowi, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a z których nie ustala się ocen, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się ,”zaliczone”.

§ 14 Szkołę Wizażu kończy słuchacz, który:

§ 15 Na zakończenie nauki przeprowadza się w szkole egzamin końcowy, ocenę z egzaminu końcowego ustala się na podstawie:

Ocena z egzaminu końcowego to średnia z tych 3 ww. ocen.

Egzamin końcowy jest przeprowadzany przez komisję egzaminacyjną, w skład której wchodzą: dyrektor szkoły jako przewodniczący oraz dwóch nauczycieli. Komisję egzaminacyjną powołuje i ustala jej skład dyrektor szkoły wizażu. W przypadku, gdy komisja egzaminacyjna nie może ustalić oceny z powodu rozbieżnych opinii, decydujący głos w sprawie oceny ma dyrektor szkoły.

§ 16 Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział (klasa). Liczba słuchaczy w oddziale jest dostosowana do możliwości lokalowych szkoły i wynosi minimum 10 osób.

§ 17 Podstawową formą pracy w szkole są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Zajęcia edukacyjne realizowane są w formie:

 • wykładów,
 • ćwiczeń,
 • praktyk

§ 18 W szkole funkcjonuje pracownia wizażu.

Rozdział V – Uczniowie szkoły

§ 19 Prawa i obowiązki słuchacza szkoły:

 1. słuchacz ma prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnego z szkolnym programem nauczania,
 2. słuchacz ma prawo do obiektywnej i jawnej oceny,
 3. słuchacz, który przerwał naukę z powodu długotrwałej choroby potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem lekarskim lub z powodu ważnych okoliczności losowych odpowiednio udokumentowanych może kontynuować naukę i ukończyć szkołę w następnym roku szkolnym,
 4. słuchacz ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym statucie, a zwłaszcza:
  • dbać o dobre imię szkoły,
  • uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, zgodnie z planem zajęć,
  • systematycznie przygotowywać się do zajęć oraz nie spóźniać się na nie bez powodu,
  • być zdyscyplinowanym, podporządkować się zarządzeniom i poleceniom osób uprawnionych do ich wydawania,
  • przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
  • dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych słuchaczy,
  • dbać o prządek w szkole, chronić przed dewastacją sprzęt, pomoce i mienie szkoły, a w szczególności dbać o czystość w pracowniach szkolnych,
 5. w trakcie zajęć warsztatowych (praktyk, ćwiczeń) słuchacz jest zobowiązany wykonywać tylko i wyłącznie prace związane z tematem zajęć.

§ 20 Słuchacz ponosi osobistą odpowiedzialność finansową za zniszczenia (celowe lub przypadkowe) dokonane przez siebie w pomieszczeniach wynajmowanych przez szkołę. Jeżeli będzie się uchylał od odpowiedzialności finansowej, odpowiednia kwota zostanie zdjęta z wniesionych wcześniej opłat za uczestnictwo w zajęciach.

§ 21 Słuchacz jest zobowiązany do wnoszenia ustalonych opłat za szkołę w terminach wyznaczonych przez Dyrektora.

§ 22 Wpłaty za zajęcia wniesione przez słuchacza oraz wpisowe nie podlegają zwrotowi, bez względu na okoliczności. Słuchacz nie może domagać się zwrotu swoich wpłat, nawet jeżeli sam zrezygnuje z dalszego kształcenia, jak również w przypadku gdy zostanie skreślony z listy słuchaczy szkoły.

§ 23 Słuchacz może zostać skreślony z listy słuchaczy szkoły w następujących przypadkach:

 1. opuszczenie bez usprawiedliwienia 40 % godzin lekcyjnych w ciągu trzech miesięcy nauki,
 2. brak opłat za zajęcia w uzgodnionych wcześniej terminach,
 3. udowodniona kradzież lub umyślne uszkodzenie rzeczy stanowiącej mienie szkoły, uczniów lub innych osób,
 4. posiadanie w pomieszczeniach szkoły wszelkiego rodzaju broni, przedmiotów i substancji stanowiących zagrożenie dla innych uczniów, narkotyków i wszelkich
 5. napojów alkoholowych,
 6. zachowanie niezgodne z przyjętymi normami współżycia społecznego,
 7. przekazywanie firmom konkurencyjnym schematów szkoleń, materiałów szkoleniowych, programu nauczania Szkoły Wizażu.

§ 24 Wszystkie prace słuchacza, które powstały podczas zajęć lub praktyk są własnością szkoły, a słuchacz nie może ich wykorzystywać do celów komercyjnych.

UWAGA! Nowy adres dla siedziby głównej w Krakowie - ul. Karmelicka 50, 31-128 Kraków. Serdecznie zapraszamy!
Zamknij