Regulamin

Zapisz się na semsestr Zimowy – zacznij Naukę od Marca!
W celu zapisania się lub informacji o dostępnych miejscach prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (12) 427 32 92 / 604 622 523 lub e-mailowy sekretariat@artystycznaalternatywa.pl

Nauka w szkole Artystyczna Alternatywa® trwa 10 miesięcy – od października do czerwca + obrony prac dyplomowej w lipcu.

 • System Dzienny (480 godzin lekcyjnych) – Nauka poniedziałek/wtorek/środa od 10 do 14 w każdym tygodniu
 • System Zaoczny (300 godzin lekcyjnych) – Nauka sobota/niedziela od 10 do 17 co 2-gi weekend

Aby się zapisać wystarczą tylko 3 kroki:

 • Wybierz kierunek
 • Wypełnione podanie na adres: rekrutacja@artystycznaalternatywa.pl
 • Opłać wpisowe

Warunkiem przyjęcia jest złożenie dokumentów oraz opłacenie wpisowego. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

WYMAGANE DOKUMENTY:

UWAGA!
Do rezerwacji miejsca wystarczy przesłać wypełnione podanie na maila szkoły sekretariat@artystycznaalternatywa.pl oraz opłacić wpisowe na konto szkoły

Koszty nauki:

Wpisowe: zależne od Kierunku – zobacz na stronie kierunku na który się zapisujesz.

Czesne:

 • system dzienny: 550 zł czesne miesięczne
 • system zaoczny: 400 zł czesne miesięczne

Wpisowe oraz czesne można wpłacać w sekretariacie szkoły lub na konto:

Szkoła Wizażu, Bank PeKaO S.A. O/Kraków
Numer konta: 25 1240 4432 1111 0010 4788 0466

Statut szkoły

Wybrane rozdziały statutu szkoły,
całość dostępna do wglądu w sekretariacie szkoły.

Rozdział IV – Organizacja pracy szkoły

§ 10 Zajęcia edukacyjne w Szkole Wizażu rozpoczynają się
w pierwszej dekadzie października, a kończą w drugiej połowie czerwca.

§ 11 Zajęcia edukacyjne są realizowane zgodnie z szkolnym planem nauczania, programem nauczania oraz harmonogramem zajęć.

§ 12 Organizację nauczania w danym roku szkolnym określa dyrektor szkoły na podstawie szkolnego programu nauczania szkoły wizażu. Szczegółowy plan zajęć jest układany na bieżący miesiąc nauki z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania szkoły wizażu.

§ 13 Nauczyciele oceniają umiejętności i wiedzę słuchaczy
i ustalają oceny bieżące oraz końcowe z zajęć według szkolnego systemu oceniania w skali 1 – 6.

1. Oceny bieżące i końcowe ustala się w stopniach według następującej skali:

 • Celujący zapisywany – cel lub 6,
 • Bardzo dobry zapisywany – bdb lub 5,
 • Dobry zapisywany – db lub 4,
 • Dostateczny zapisywany – dst lub 3,
 • Dopuszczający zapisywany – dop lub 2,
 • Niedostateczny zapisywany – ndst lub 1.

 

2. Słuchaczowi, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a z których nie ustala się ocen,
w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się ,,zaliczone”.

§ 14 Szkołę Wizażu kończy słuchacz, który:

 • ze wszystkich obowiązkowych zajęć uzyskał oceny wyższe niż niedostateczna (1),
 • uczęszczał na obowiązkowe zajęcia, z których nie ustala się ocen,
 • zdał egzamin końcowy.

§ 15 Na zakończenie nauki przeprowadza się w szkole egzamin końcowy, ocenę z egzaminu końcowego ustala się na podstawie:

 • średniej z ocen końcowych z poszczególnych zajęć obowiązkowych,
 • oceny z portfolio (portfolio jest prezentowane przez ucznia na egzaminie końcowym),
 • oceny z pracy dyplomowej (słuchacz prezentuje sesje zdjęciową na zadany wcześniej temat, do której przygotował projekt pracy dyplomowej oraz wizaż i stylizację).

Ocena z egzaminu końcowego to średnia z tych 3 ww. ocen.

Egzamin końcowy jest przeprowadzany przez komisję egzaminacyjną, w skład której wchodzą: dyrektor szkoły jako przewodniczący oraz dwóch nauczycieli. Komisję egzaminacyjną powołuje i ustala jej skład dyrektor szkoły wizażu.
W przypadku, gdy komisja egzaminacyjna nie może ustalić oceny z powodu rozbieżnych opinii, decydujący głos w sprawie oceny ma dyrektor szkoły.

§ 16 Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział (klasa). Liczba słuchaczy w oddziale jest dostosowana do możliwości lokalowych szkoły i wynosi minimum 10 osób.

§ 17 Podstawową formą pracy w szkole są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Zajęcia edukacyjne realizowane są w formie:

 • wykładów,
 • ćwiczeń,
 • praktyk

§ 18 W szkole funkcjonuje pracownia wizażu.

Rozdział V – Uczniowie szkoły

§ 19 Prawa i obowiązki słuchacza szkoły:

 1. słuchacz ma prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnego z szkolnym programem nauczania,
 2. słuchacz ma prawo do obiektywnej i jawnej oceny,
 3. słuchacz, który przerwał naukę z powodu długotrwałej choroby potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem lekarskim lub z powodu ważnych okoliczności losowych odpowiednio udokumentowanych może kontynuować naukę i ukończyć szkołę w następnym roku szkolnym,
 4. słuchacz ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym statucie, a zwłaszcza:
 • dbać o dobre imię szkoły,
 • uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, zgodnie z planem zajęć,
 • systematycznie przygotowywać się do zajęć oraz nie spóźniać się na nie bez powodu,
 • być zdyscyplinowanym, podporządkować się zarządzeniom i poleceniom osób uprawnionych do ich wydawania,
 • przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych słuchaczy,
 • dbać o prządek w szkole, chronić przed dewastacją sprzęt, pomoce i mienie szkoły, a w szczególności dbać o czystość
 • w pracowniach szkolnych,

5. w trakcie zajęć warsztatowych (praktyk, ćwiczeń) słuchacz jest zobowiązany wykonywać tylko i wyłącznie prace związane z tematem zajęć.

§ 20 Słuchacz ponosi osobistą odpowiedzialność finansową za zniszczenia (celowe lub przypadkowe) dokonane przez siebie
w pomieszczeniach wynajmowanych przez szkołę. Jeżeli będzie się uchylał od odpowiedzialności finansowej, odpowiednia kwota zostanie zdjęta z wniesionych wcześniej opłat za uczestnictwo
w zajęciach.

§ 21 Słuchacz jest zobowiązany do wnoszenia ustalonych opłat za szkołę w terminach wyznaczonych przez Dyrektora.

§ 22 Wpłaty za zajęcia wniesione przez słuchacza oraz wpisowe nie podlegają zwrotowi, bez względu na okoliczności. Słuchacz nie może domagać się zwrotu swoich wpłat, nawet jeżeli sam zrezygnuje z dalszego kształcenia, jak również w przypadku gdy zostanie skreślony z listy słuchaczy szkoły.

§ 23 Słuchacz może zostać skreślony z listy słuchaczy szkoły
w następujących przypadkach:

 1. opuszczenie bez usprawiedliwienia 40 % godzin lekcyjnych w ciągu trzech miesięcy nauki,
 2. brak opłat za zajęcia w uzgodnionych wcześniej terminach,
 3. udowodniona kradzież lub umyślne uszkodzenie rzeczy stanowiącej mienie szkoły, uczniów lub innych osób,
 4. posiadanie w pomieszczeniach szkoły wszelkiego rodzaju broni, przedmiotów i substancji stanowiących zagrożenie dla innych uczniów, narkotyków i wszelkich napojów alkoholowych,
 5. zachowanie niezgodne z przyjętymi normami współżycia społecznego,
 6. przekazywanie firmom konkurencyjnym schematów szkoleń, materiałów szkoleniowych, programu nauczania Szkoły Wizażu.

§ 24 Wszystkie prace słuchacza, które powstały podczas zajęć lub praktyk są własnością szkoły, a słuchacz nie może ich wykorzystywać do celów komercyjnych.

Regulamin

Partnerzy

Zostań partnerem!
Stwórzmy coś kreatywnego razem
Zostań partnerem >